Moon through Eucalyptus trees

Back to photo list

2366_original